Classes particulars

Les classes particulars, individualitzades, compartides o en grup reduït, tenen com a objectiu el reforç o la recuperació de coneixements d’una assignatura per a un o més alumnes. Es pot tractar qualsevol assignatura i de qualsevol nivell – ESO, Batxillerat, Selectivitat, proves d’accés a Cicles Grau Mitjà o Superior i proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys – i estan pensades per a aquells alumnes que tenen uns coneixements molt baixos i que necessiten un aprenentatge molt ràpid o per a aquells alumnes que disposen de poc temps extraescolar. Normalment, es porten a terme un o dos cops per setmana, encara que també poden ser esporàdiques per solucionar un problema específic. Els horaris són: matins entre 9:30 i 13:30 de dilluns a divendres, i tardes entre 15:30 a 20:30 de dilluns a divendres. La política del Centre amb les classes particulars o grups reduïts és que no es poden recuperar si no es comunica l’absència amb 1 dia d’antelació. Si l’avís és inferior a aquest temps, cal presentar un justificant oficial que demostri la falta d’assistència. El pagament de les classes programades es fa per avançat i si no es diu res abans d’acabar el mes s’entén sempre que les classes segueixen el mateix calendari i horari pactat.

Les claus de les nostres classes particulars són:

  • EXPOSICIÓ DEL CONTINGUT: s’explica la teoria d’una manera breu, clara i senzilla de manera que l’alumne/a arribi a descobrir els conceptes i procediments per si sol, i es realitzen un bon nombre d’exercicis o problemes relacionats amb ella.
  • PROPOSTA D’ACTIVITATS: el professor marca uns problemes per tal que l’alumne els resolgui fora de classe i així pugui demostrar els continguts explicats. Si no els presenta a la propera sessió de classe particular, el professor avisarà al Tutor/a que li proposarà la possibilitat de resoldre aquestes activitats a l’estudi Assistit. En qualsevol cas, els exercicis s’han de resoldre sempre.
  • RESOLUCIÓ D’ACTIVITATS: els primers minuts de la següent classe es dediquen a la correcció dels exercicis proposats i se segueix avançant en les explicacions teòriques i es posa una nova remesa d’exercicis.